AL Methnab Princes

 

- Prince hajjrs albahly  1098- 1135 H

- Prince Abdullah bin Ibrahim Khereddle 1135 H

- Prince Ibrahim bin Abdullah Khereddle 1155-1193 H

- Prince Abdullah bin Ibrahim Khereddle 1193- 1218 H

- Prince Yahya bin Ibrahim Khereddle 1218-1222 H

-Prince Fahd bin Nasser al-Shamekh 1222- 1230 H

- Prince bin Ibrahim Khereddle 1230-1233 H

- Prince Nasser bin Abdullah Aqeeli 1233- 1234 H

- Prince Indian bin Ibrahim Khereddle 1234-1247 H

- Prince Ibrahim bin Nasser Aqeeli 1247- 1256 H

- Prince Suleiman bin Nasser Aqeeli 1256- 1257 H

- Prince Nasser bin Fahd Shamekh 1257- 1259 H

- Prince Mohammed bin Abdullah Khereddle 1259-1277 H

- Prince Abdulaziz bin Abdullah Khereddle 1277-1279 H

- Prince Suleiman Bin Mohammed e Khereddle 1279- 1280 H

-alomir Saleh bin Mohammed Khereddle 1280 - 1308 H

- Prince Fahd bin Nasser al-Shamekh 1308- 1309 H

- Prince Fahd bin Abdul Karim Aqeeli 1309-1321 H

- Prince Namer Bin Mohammed e Al Wohed 1321- 1322 H

- Prince Fahd bin Abdul Karim Aqeeli 1322- 1340 H

- Prince Abdullah bin Suleiman Aqeeli 1340- 1341 H

- Prince Fahd bin Abdul Karim Aqeeli 1341- 1368 H

- Prince Mohsen bin Mohammed Aqeeli 1368- 1373 H

- Prince Sulaiman bin Saleh Al-Jarallah 1373- 1377 H